Να στείλετε μήνυμα
χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Μονοκλονικό αντίσωμα συνήθειας
Μονοκλονικό αντίσωμα υβριδωμάτων
μονοκλονικά αντισώματα ποντικιών
Εξάρτηση δοκιμής κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών
γρήγορη εξάρτηση δοκιμής
Δοκιμή μολυσματικών ασθενειών
Accuate καρδιακές εξαρτήσεις δοκιμής δεικτών γρήγορες
Κατάλληλες εξαρτήσεις διαγνωστικής δοκιμής ογκολογίας γρήγορες
γρήγορες εξαρτήσεις διαγνωστικής δοκιμής
Immunoassay φθορισμού συσκευή ανάλυσης
Συσκευή ελέγχου γλυκόζης
κτηνιατρικές γρήγορες εξαρτήσεις δοκιμής
Immunoassay Flourescence εξαρτήσεις δοκιμής
συσκευή ανάλυσης χημείας ούρων
PCR νουκλεϊνικού οξέος
Γρήγορος αναγνώστης δοκιμής
Chemiluminescence Immunoassay δοκιμή